Stadgar

§1. Namn och Hemort

Föreningens namn är Patronerna och hemorten är Sundsvall.

§2. Ändamål

Föreningens ändamål är att positivt stödja Gymnastik- och idrottsföreningen Sundsvall (GIF Sundsvall) och dess fotbollslag på alla tänkbara sätt, främst genom aktivt läktarstöd på matcherna.

Patronerna skall verka för en positiv läktarkultur. Föreningen tar avstånd från alla former av rasism, på och utanför arenorna. Patronerna är en ideell förening, obunden av politiska, religiösa och andra organisationer. Föreningen bygger på och arbetar för grundläggande föreningsdemokratiska principer.

§3. Medlemskap

Den som vill bli medlem i föreningen skall inbetala beslutad medlemsavgift och anses därmed ha godkänt föreningens stadgar och blivit medlem. Medlem äger rätt att närvara vid föreningsmöten och har yttrande- och rösträtt vid dessa enligt principen en man, en röst.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen eller att vederbörande tidigare skadat föreningen. Beslut om avslag tas av styrelsen.

§3.1 Medlems utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§3.2 Uteslutning av medlem

Om medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningsverksamhet eller syften, bestraffas berörd person vid lindrig förseelse, med en varning. Vid ytterligare förseelser eller vid en första förseelse som styrelsen finner grov, bestraffas medlemmen med uteslutning. Beslut om disciplinära åtgärder fattas av styrelsen, varvid den berörde skall ges möjligheter att yttra sig i frågan. Uteslutning i föreningen gäller till nästkommande årsmöte.

§4. Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, tre stycken ledamöter, samt ett erforderligt antal suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare samt de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsens uppgift är att samordna föreningens verksamhet, sammankalla möten, besluta om disciplinära åtgärder, besluta om aktiviteter samt fördela arbetsuppgifter inom föreningen. För att styrelsen skall kunna fatta beslut, skall minst en majoritet av styrelsemedlemmar vara närvarande på mötet. Firmatecknare är ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig. Kassören är dock huvudansvarig för föreningens ekonomi. Styrelsen övervakar att föreningens stadgar och att beslut efterlevs.

§5. Valberedning

Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie årsmöte och bestå av minst två och högst tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande. Valberedningen skall senast 14 dagar före årsmötet överlämna sina förslag till styrelsen samt publicera dessa för medlemmarna genom lämpliga kanaler.

§5.1 Förslag till valberedningen

Röstberättigad medlem har rätt att senast 30 dagar före årsmötet inkomma med förslag till valberedningen gällande de val som skall ske vid årsmötet. Valberedningen skall senast 14 dagar före den ovan angivna tidens utgång, via lämpliga kanaler, informera om medlemmarnas rätt att inkomma med förslag till valberedningen.

§6. Räkenskapsåret

Räkenskapsåret sträcker sig från 1/1 till 31/12.

§7. Kallelse till möten

Kallelse till styrelsemöten ska ske på ett ändamålsenligt och lämpligt sätt, så att alla i styrelsen ges möjlighet att delta och ta del av informationen. Kallelse till årsmöte skall annonseras minst tre veckor före utsatt tid via sociala medier och andra lämpliga kanaler.

§8. Rösträtt

Rösträtt på allmänna möten och årsmöte innehas av fysisk närvarande medlemmar som erlagt medlemsavgift för det senaste verksamhetsåret.

§9. Årsmötet

Föreningens årsmöte hålls senast i april månad. Motioner från medlemmar till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§9.1 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte vid behov eller om en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det och anger skäl. Kallelse till extra årsmöte skall annonseras minst 7 dagar i förväg före utsatt tid via lämpliga kanaler.

§9.2. Dagordning vid ordinarie årsmöte

Vid årsmöte skall minst följande punkter finnas med på dagordningen:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två personer som jämte mötesordförande skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare under mötet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsområdet.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val eller omval av:

a) Ordförande för en tid av två år.

b) Kassör och vice ordförande för en tid av två år. Val av dessa två poster bör ske växelvis med valet av ordförande.

c) Erforderligt antal styrelseledamöter för en tid av två år.

d) Erforderligt antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

f) Vid behov genomförs fyllnadsval på årsmötet enligt ovan nämnda statuter.

12. Val av ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande.

13. Behandlingar av motioner och förslag.

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

§10. Stadgeändringar

Beslut om stadgeändring kan endast fattas vid årsmöten kräver då kvalificerad majoritet, d.v.s. minst 2/3 av de på mötet fysiskt närvarande medlemmarna.

§11. Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det första skall vara föreningens ordinarie årsmöte och det andra skall vara ett extrainkallat årsmöte. Det extrainkallade årsmötet vid behandlande av §11 skall hållas mellan 20 och 40 dagar efter det ordinarie årsmöte. Utlysning av detta extrainkallade årsmötet skall ske av senast sittande styrelse senast sju dagar efter avslutat ordinarie årsmöte. Beslut gällande denna fråga, skall för att vara giltigt, på båda mötena fattas med minst 2/3 majoritet. I händelse av föreningens upplösande skall eventuellt kvarvarande tillgångar tillfalla GIF Sundsvall ungdomssektion.